Q1:What is Kakegawa famous for?

Question AnswersA: Shizuoka B: Yaizu C: Iwata

Back